Brain and Emotion Development
Promotion

คอร์สเรียน

BE Brighten


จัดคอร์สเรียน ระดับ ป.1-ม.6
ในรายวิชา คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
และภาษาฝรั่งเศส ในหลายรูปแบบ

ตารางเรียน

ตารางเรียนคอร์สกลุ่ม
ทุกระดับชั้น ในภาค
การศึกษา 1/2560

คอร์ส Private ติดต่อ
สอบถามได้ที่ โรงเรียน