เกี่ยวกับ BE Brighten
โรงเรียนกวดวิชาและภาษาวิวิชญะ BE Brighten ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2553เป็นสถาบันการศึกษานอกระบบภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการและได้รับการรับรองมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระดับดีมาก

BE Brighten: Brain and Emotion Development
BE Brighten มุ่งสร้างศักยภาพทางวิชาการ (Brain) ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักทางการศึกษา และพัฒนาทักษะทางอารมณ์ (Emotion) ควบคู่กัน เนื่องจากปัจจุบันความสามารถทางวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เด็กรุ่นใหม่จำเป็นต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ “เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข” จึงจะนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จได้


Brain
BE Brighten จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกรายวิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย และสังคมศึกษา) ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อพัฒนานักเรียนให้พร้อมสำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป
Emotion
ด้วยการเรียนการสอนกลุ่มเล็กภายใต้บรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง BE Brighten สามารถสร้างความสุขในการเรียนรู้ให้แก่เด็กทุกคน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสริมทักษะทางอารมณ์อื่นๆ ที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสังคม ตลอดจนให้บริการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครองทุกระดับ BE Brighten จึงเป็นสถาบันกวดวิชาที่เสริมสร้างองค์ความรู้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้ปณิธานสูงสุดที่ว่า "สร้างนักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านสติปัญญา ความคิด และอารมณ์ สามารถบริหารจัดการกับชีวิตของตนเอง และอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีคุณค่า สง่างาม"
สร้างนักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านสติปัญญา ความคิด และอารมณ์ สามารถบริหารจัดการกับชีวิตของตนเอง และอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีคุณค่า สง่างาม