อำนวยการสอนโดย
ครูจิ๋ม รัตนากร ฐานะกาญจน์
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา

คณิตศาสตร์

ครูโบว์ ศิริวรรณ ทับเกษม
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูแจ็ค นพรัตน์ สุยะใจ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครูจูน สมฤทัย เฟื่องคณะ
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูหวาย ฐานิชยา ฐานะกาญจน์
ปริญญาตรี บริหารธุริกจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ครูปุ๋ย ศศิลัดดา มีจังหาร
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูเนย ธัญวรัตน์ วัฒนพงศ์ศิริ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูเบล สุพัตรา จันทร์สีดา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยาศาสตร์

ครูเพิ่ม เพิ่มพูน ใหม่โสภา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

ครูฟิล์ม ยศนากร ใจดี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครูบี กรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

ครูผึ้ง ศศิภา กันตา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท ครุศาสตร์ (อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ครูฟลุ้ค กล้าณรงค์ วงษ์แสน
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ครูอาร์ อานุภาพ พันธุ์ค้า
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

ครูแอร์ นันทกุล ศรฤทธิ์ชิงชัย
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูอิ่ว กาญจนา ลีลาจรัสกุล
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูจู นิภาพร รัตนพัวพันธ์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท การแปล มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ครูแสง แสงหิรัญ สาครินทร์
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครูส้ม มนฤทัย พุทธเมตตา
ปริญญาตรี Sociology, Peking University
ปริญญาโท Master of Science (Public Administration) Tsinghua University

ครูหยก อภิชชญา โตวิวิชญ์
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท Master of Arts (Digital Media, Culture and Education), University College London

ภาษาไทย/สังคมศึกษา

ครูบอส พิทักษ์สิน สิวรุจน์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท International Affairs, Australian National University
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ครูบี วรรณวิตา ชินฉลองพร
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำลังศึกษาระดับปริญญาโท อักษรศาสตร์ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครูนุ่น อภิสรฐา สลับลึก
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูแตงโม กิตติคุณ มะยาแม
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ครูออย อัจนา บัวอยู่
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูติดตี๋ อัฐภิญญา ทิพวาที
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร